U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Veelgestelde vragen

Over windpark Windplanblauw

Over duurzaamheid, windmolens en windenergie

Over windpark Windplan Blauw

Wat is windpark Windplan Blauw?

Windpark Windplan Blauw is een windpark dat in ontwikkelgebied Noordoost Flevoland wordt gerealiseerd. De huidige 74 windmolens in het gebied maken plaats voor 65 grotere, modernere windmolens; windpark Windplan Blauw levert hiermee vanaf 2020 groene stroom voor zo’n 172.000 huishoudens.


Hoeveel windmolens staan er nu in ontwikkelgebied Noordoost Flevoland?

Op dit moment staan er 74 windturbines in het gebied. Het grootste deel is in eigendom van agrariërs die in het gebied wonen. Achtentwintig windturbines langs de IJsselmeerdijk zijn van Nuon.


Waarom komt er een nieuw windpark in dit gebied?

De provincie koos in 2006 voor een beleid van ‘opschalen en saneren’. Veel kleinere windmolens (in totaal 74 stuks) die in het gebied staan, worden vervangen door 65 grote, moderne exemplaren die bij elkaar bijna 3 keer zoveel energie opleveren. Windpark Windplan Blauw draagt hiermee in belangrijke mate bij aan het behalen van de provinciale en nationale energiedoelstellingen. De nieuwe molens worden in lijnopstellingen geplaatst, dat zorgt voor een rustiger beeld in het vlakke landschap. Ook zorgt de komst van windpark Windplan Blauw voor directe en indirecte werkgelegenheid voor ondernemers en bewoners uit het gebied.


Hoeveel windmolens staan er straks in windpark Windplan Blauw?

Als het hele windpark is uitgevoerd en de solitaire windturbines zijn geherstructureerd, staan er ongeveer 65 windmolens in het windpark.


Hoe groot worden deze windmolens?

De windmolens die in windpark Windplan Blauw gebouwd worden, zijn rond de 120 meter hoog (ashoogte).


Hoeveel groene energie leveren deze windmolens op?

Windpark Windplan Blauw bestaat straks uit ongeveer 215 Megawatt aan opgesteld vermogen; ruim een zesde van de doelstelling van de provincie Flevoland in 2020. Het windpark levert energie voor zo’n 172.000 huishoudens.


Hoeveel ton CO2 wordt er met windpark Windplan Blauw vermeden?

Met de nieuwe windmolens wordt jaarlijks ongeveer 340.000 ton CO2 vermeden.


Waar komen de windmolens te staan?

Het windpark staat gepland in Noordoost Flevoland, ten noordwesten van het dorp Swifterbant en ten noorden van Lelystad.  


Mogen er zomaar overal windmolens gebouwd worden?

Nee, voordat er besloten wordt waar de windmolens van een windpark precies komen te staan, worden er eerst heel wat stappen doorlopen. Daarnaast hebben omwonenden op verschillende momenten in het proces de mogelijkheid op beslissingen of voorstellen te reageren. U leest alles over het proces en de inspraakprocedure voor windpark Windplan Blauw op de pagina Procedure


Wanneer start de bouw van windpark Windplan Blauw?

Volgens de huidige planning wordt er in 2020 begonnen met de bouw en draaien naar verwachting de eerste molens in 2021. 


Wie zijn de initiatiefnemers van windpark Windplan Blauw?

De initiatiefnemers van het Windpark Flevoland Noord zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon die onder de naam Windplanblauw nauw samenwerken met de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk. 


Waar vind ik meer informatie over de procedure?

Op de pagina Procedure staat precies beschreven welke procedurele stappen er voor Windpark Windplan Blauw worden doorlopen.


Waar vind ik meer informatie over de planning?

Op de pagina Planning staat de planning weergegeven.


Ik heb een vraag. Waar kan ik die stellen?

Dat kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@windplanblauw.nl, graag met vermelding van uw naam en adres en eventueel uw telefoonnummer.


Hoe word ik geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen?

Op de Homepage in de zijbalk en onder Planning ziet u welke ontwikkelingen er wanneer plaatsvinden. 

 

Over duurzaamheid, windmolens en windenergie

Waarom hebben we duurzame energie nodig?

De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur van de aarde. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. Deze temperatuurstijging kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat betekent minder energie gebruiken én overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Zo worden we ook minder afhankelijk van energie uit andere landen.


Waarom windenergie?

Windenergie is de komende 20 jaar één van de belangrijkste duurzame bron van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Bovendien zijn windmolens op land de goedkoopste vorm van duurzame energie.


Kunnen we niet beter investeren in zonne-energie?

Om genoeg schone stroom te produceren, hebben we naast wind, ook zon, water, aardwarmte en biomassa hard nodig. Windenergie is op dit moment de schoonste en goedkoopste optie voor duurzame energie. Zonne-energie is sterk in opkomst, maar momenteel nog duurder dan windenergie. En één windmolen levert net zoveel stroom als 12 voetbalvelden met zonnepanelen. Het elektriciteitsgebruik van 1 huishouden wordt binnen 1 uur opgewekt door een moderne turbine die op vol vermogen draait.


Maakt een windmolen veel lawaai?

De draaiende rotorbladen van een windmolen maken geluid. Dit geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid en de soort molen. 


Hoe zit het met slagschaduw?

Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen kunnen veroorzaken. De slagschaduw reikt het verst als de zon laag staat. Door de wettelijke normen van geluid (en daarmee afstand tot woningen) en slagschaduw veroorzaken windmolens weinig hinder door slagschaduw. 


Zijn windmolens gevaarlijk voor vogels?

Windmolens zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle vogelslachtoffers. Uit een Canadese studie blijkt dat katten, botsingen met ramen in gebouwen en hoogspanningskabels meer dan 95% van alle vogelslachtoffers veroorzaken. 


En hoe zit het met vleermuizen?

Vleermuizen verblijven vaak generaties lang op dezelfde plekken en planten zich niet snel voort. Een kleine verandering in hun leefgebied kan grote impact hebben op de populatie, wat ze tot een relatief kwetsbare diersoortgroep maakt. Ze worden daarom op internationaal niveau beschermd onder de Conventies van Bern en van Bonn, en nationaal door de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. 


Waarom zit er verlichting op de turbines?

Turbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter zijn vanwege de luchtverkeersveiligheid uitgerust met zogenaamde obstakelverlichting. Dat betekent dat er op elke windmolen overdag witte en ‘s avonds rode lampen branden. De verlichting is verplicht, en aan alle windparken worden dezelfde verlichtingseisen gesteld, ondanks een diversiteit aan situaties. Windpark Windplan Blauw probeert binnen de wettelijke 

normen de overlast door verlichting zo veel mogelijk te beperken. 


 

Mogen windmolens dicht bij huizen worden geplaatst?

Een windmolen moet op voldoende afstand van huizen staan om overlast te voorkomen. De strenge geluidsnormen zijn daarvoor bepalend. In de praktijk houdt dit in dat een windmolen minimaal 400 meter van de dichtstbijzijnde huizen af staat. 


Daalt de waarde van mijn woning bij de komst van een windpark?

De mogelijke daling na de komst van een windturbine ligt gemiddeld tussen de 1,4 en 2,3% ten opzichte van vergelijkbare woningen zonder windmolen in de buurt. Het maakt daarbij niet uit of het om één enkele turbine of meerdere turbines gaat. Het is zogezegd de eerste turbine die het effect veroorzaakt, turbines daarna veroorzaken dit effect niet (nog eens). 


Hoe werkt een windmolen?

Een windmolen (windturbine) heeft wieken. Deze wieken, ook wel rotorbladen genoemd, laten een generator draaien, een soort dynamo. De generator zet de draaiende beweging van de wieken om in elektrische stroom. Kijk op de website van RVO voor meer informatie.


Hoe lang gaat een windmolen mee?

Windmolens gaan zo’n 25 jaar mee.


Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en levert per jaar ongeveer 9 miljoen KWh. Eén molen levert stroom voor 2.500 huishoudens. Of kan 350 sportvelden verlichten, of meer dan 100 kermissen laten draaien.


Waarom staan windmolens soms stil?

Windmolens staan soms stil, bijvoorbeeld als het niet waait of voor onderhoud. Maar Nederland is een echt windland: de molens leveren 80% van de tijd schone stroom.


Kost de bouw van windmolens niet veel energie?

In de eerste 3 – 6 maanden levert een molen al evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog zo’n 25 jaar lang schone, CO2-vrije energie.


Is windstroom niet duur?

Windenergie is de goedkoopste bron van duurzame elektriciteit. Stroom uit kolen en gas is nog 3 à 4 cent per kWh goedkoper. Dat komt omdat er niet wordt betaald voor het opruimen van de vervuiling die fossiele brandstoffen veroorzaken. Denk aan luchtverontreiniging, afval, klimaatverandering et cetera. Volgens een grote Europese studie zou de prijs van kolenstroom met 3 à 4 cent per kWh stijgen, als je deze verborgen kosten meerekent. Als we alle kosten dus eerlijk berekenen is windenergie concurrerend met fossiele brandstoffen.


Moet er niet veel subsidie bij?

De kostprijs van windenergie op land is ongeveer 7 tot 10 eurocent per kWh. De marktprijs (zonder belastingen) voor elektriciteit ligt rond de 4 – 5 cent per kWh. De Rijksoverheid stimuleert bedrijven via de subsidieregeling SDE+ om te investeren in windenergie. Dit doen ze door het verschil tussen de duurzame elektriciteitsprijs en de marktprijs te compenseren. Producenten van windstroom ontvangen ongeveer 2 - 3 cent subsidie per kWh elektriciteit die is geproduceerd gedurende een van tevoren vastgestelde periode, bijvoorbeeld 15 jaar. 


Is wind een onbetrouwbare vorm van energie?

Wind is niet regelbaar maar wel goed voorspelbaar. Op de momenten dat het niet waait, zijn er ook nog andere bronnen die ons stroomnetwerk voeden. Zo ben je altijd verzekerd van elektriciteit, zelfs als het even wat minder waait.